Dn 23.06.2020 weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz. U. 2020 poz 1086

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – NOWI UPRAWNIENI

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza nowy, rozszerzony krąg podmiotów, które mogą otrzymać świadczenie postojowe. Nowe przepis zmieniają dotychczasowe zapisy ustawy w tej kwestii opisane w art. 15zq oraz 15zs ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są zatrudnione na etacie również będą mogły otrzymać świadczenie postojowe. Wniosek o jego przyznanie będzie można złożyć tylko w formie elektronicznej.

Świadczenia postojowe wprowadziła tarcza 1.0. Tarcza 2.0 umożliwiła jego trzykrotną wypłatę, a 3.0 dodała nowych uprawnionych do jego otrzymania.

Świadczenie postojowe przysługuje:

osobom prowadzącym działalność gospodarczą albo

wykonującym umowy cywilnoprawne (umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło).

Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę na cały lub część etatu, będą uprawnione do otrzymania świadczenia postojowego w wysokości 2 080 zł.

Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być nadal mniejszy o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Albo też – inny przypadek – zawiesiłeś działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Wnioski o wypłatę świadczenia postojowego będzie można składać tylko elektronicznie.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza nowy, rozszerzony krąg podmiotów, które mogą otrzymać świadczenie postojowe. Nowe przepis zmieniają dotychczasowe zapisy ustawy w tej kwestii opisane w art. 4 oraz 4a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy będzie również przysługiwał rolnikom.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą pobierać osoby ubezpieczone w ZUS-ie (pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą), które są zwolnione z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

dzieckiem do lat 8;

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat;

albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek będzie przysługiwał rodzicom dzieci w wieku do lat 8 również za okres od 25 maja do 28 czerwca 2020 r. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony. W tym celu Rada Ministrów będzie mogła wydać rozporządzenie, biorąc pod uwagę okres na jaki zamknięto placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze.

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 8, dzieckiem niepełnosprawnym albo niepełnosprawną osobą dorosłą będą mogły skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego również w przypadku otwarcia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jeśli jako rodzic (opiekun) podejmiesz decyzję o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, również możesz starać się o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ Z FGŚP

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza nowy, rozszerzony krąg podmiotów, które mogą otrzymać świadczenie postojowe. Nowe przepis zmieniają dotychczasowe zapisy ustawy w tej kwestii opisane w art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać, jeśli pracodawca będący:

przedsiębiorca;

organizacja pozarządowa;

organizacja pożytku publicznego.

Dofinansowanie nie przysługuje już państwowym osobom prawnym.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

odnotowanie 15 lub 25% spadek obrotów gospodarczych (o nowych szczegółach dotyczących jego obliczenia przeczytasz poniżej). Warunek ten nie dotyczy pracodawcy o statusie jednostka organizacyjna kościoła, związku wyznaniowego i kościelna osoba prawna.

Nie uzyskanie już pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w odniesieniu do tych samych pracowników i tych samych tytułów wypłat.

Nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek związanych z zatrudnieniem do końca trzeciego kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy zawarłeś umowę z ZUS lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia).

brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń pracowników objętych:

przestojem ekonomicznym lub

obniżonym wymiarem czasu pracy

Tarcza 4.0 wprowadza możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników nie objętych przestojem.

Warunki przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy muszą być potwierdzone w porozumieniu zawartym z organizacją związkową, zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników.

Dofinansowanie nadal nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż około 15 596 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym składany jest wniosek).

Wg zmienionych przepisów przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, w wysokości co najmniej:

15% – jeżeli zostanie obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku;.

25% – jeżeli zostanie obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.;

Przez miesiąc rozumie się tu również trzydzieści kolejnych dni kalendarzowych.

POŻYCZKA 5 000 zł Z PUP

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pożyczka mogła być umorzona w całości po trzech miesiącach od jej otrzymania. Warunkiem było złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie w terminie do 14 dni po upływie trzech miesięcy od otrzymania pożyczki. Tarcza 4.0. wprowadza umorzenie pożyczki z urzędu po trzech miesiącach od jej otrzymania.

Zmiana dotyczy wszystkich umów o pożyczkę w ramach tego programu.

Tarcza 4.0. zlikwidowała także możliwość składania wniosków o pożyczkę w formie papierowej.

PODATKI I FINANSE

Deklaracja VAT w formie JPK

Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez JPK-VAT planowane na 1 kwietnia, odroczono do 1 lipca 2020 r.

Przepisy tarczy 4.0 wskazują iż JPK-VAT zastąpi dotychczasowe deklaracje vatowskie dopiero od 1 października 2020 r.

Ulga na złe długi 2020

Tarcza 4.0 upoważnia wierzyciela do pomniejszenia dochodu o wartość niezapłaconej faktury za okres, w którym upływa 30 dni od terminu jej płatności. Warunkiem przyspieszonego skorzystania z tej ulgi jest ponoszenie negatywnych konsekwencji związanych z epidemią koronawirusa z zachowaniem warunków podstawowych.

Ulgę możesz zastosować, jeżeli do dnia płatności zaliczki na podatek dochodowy, wierzytelność nie została uregulowana lub sprzedana.

Jeżeli wartość zmniejszenia, wynikająca z zastosowania ulgi, przekracza kwotę zaliczki, niewykorzystana część pomniejsza zaliczkę w następnym okresie. Powyższe przepisy będą obowiązywały w odniesieniu do zaliczek płatnych w 2020 r.

Call Now Button