Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (tarcza 6.0) zakłada wprowadzenie kolejnego zwolnienia ze składek ZUS. Poprzednie zwolnienia dotyczyły okresów marzec-maj oraz lipiec-wrzesień 2020 r. Tym razem przedsiębiorcy zwolnieni zostaną ze składek ZUS za miesiąc listopad 2020 roku. Podobnie jak w przypadku poprzednich ulg, tak i tym razem zwolnienie dotyczyć będzie:

składek na ubezpieczenia społeczne,

składki zdrowotnej,

składki na Fundusz Pracy,

składki na Fundusz Solidarnościowy,

składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z ZUS za miesiąc listopad jest wykazanie, iż działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku.

Kolejnym warunkiem jest wykazanie, iż przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, krąg przedsiębiorców uprawnionych do nowego zwolnienia z ZUS obejmie 25 branż. Zwolnieniem ze składek ZUS objęci zostaną zatem przedsiębiorcy, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

74.20.Z – Działalność fotograficzna

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – Działalność paramedyczna

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie jednak tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy. Zgodnie z nowymi przepisami, wnioski o kolejne zwolnienie ze składek ZUS będzie można składać w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Ustawa przewiduje, że rząd może zdecydować – w drodze rozporządzenia – o wydłużeniu zwolnienia ze składek ZUS w przypadku gdy wydłużeniu ulegnie stan epidemii.

Call Now Button