Nowa ustawa zawiera zmiany, o które zabiegali przedsiębiorcy.  Jednak wbrew wcześniejszym doniesieniom dotyczących zniesienia limitu przychodów dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – chcących ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy – limit przychodów w ostatecznej wersji tarczy antykryzysowej 2.0. pozostaje bez zmian. Przedsiębiorcy chcący uzyskać wsparcie w zakresie składek ZUS nadal muszą spełnić podstawowy warunek jakim jest osiągnięcie przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a wiec w wysokości nieprzekraczającej 15.600 zł.

Jak się okazuje zniesienie limitu dotyczy jednak wyłącznie świadczenia postojowego. Przypomnijmy, że w świetle tarczy antykryzysowej 1.0. aby uzyskać świadczenie postojowe przedsiębiorca musiał spełnić dwa  warunki:

  1. musiał wystąpić spadek przychodów w wysokości 15% oraz
  2. uzyskany przychód nie mógł przekroczyć kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – 15.600 zł.

I właśnie ten drugi limit ostatecznie został zniesiony. Dotyczy on więc wyłącznie świadczenia postojowego. 

Zostanie zwiększona dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Otrzymają je również firmy, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorstwo będzie musiało prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przez 90 dni składek do ZUS nie będą musiały płacić firmy zatrudniające od 10 do 49 osób. Wcześniej taka możliwość była tylko dla mikroprzedsiębiorców (do 9 pracowników) oraz samozatrudnionych. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Będzie można starać się o wypłatę kolejnego świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia (w wysokości 2080 lub 1300 zł brutto), ale nie więcej niż trzykrotnie.

Poszerzono również krąg firm, które mogą skorzystać z mechanizmów tarczy antykryzysowej. Chodzi o przedsiębiorstwa, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku. Do tej pory były one wyłączone z rządowej pomocy.
Ponadto ustawa umożliwia uruchomienie tzw. tarczy finansowej pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) emitować obligacje.

Zgodnie z ustawą przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.Call Now Button