Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które: 

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Ewidencję odpadów zobowiązane są prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady oraz osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są w posiadaniu odpadów. Można zatem stwierdzić, że wszystkie podmioty które mają styczność z odpadami są zobowiązane do prowadzenia tej ewidencji. 

Wyróżnia się jednak wyjątki, w przypadku których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji, mianowicie: 

 • jeżeli podatnik przerzuca odpowiedzialność za odpady na rzecz jednego z wytwórców tych odpadów wykorzystujących wspólnie lokal lub na rzecz wynajmującego lokal to wówczas ewidencję powinien prowadzić podmiot, na którego odpowiedzialność została przerzucona; 
 • jeżeli sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami nie są posiadaczami tych odpadów.

Podmioty, które nie prowadzą ewidencji odpadów nie mają obowiązku rejestracji do BDO. Należy zatem wspomnieć, że niektóre podmioty mogą skorzystać ze zwolnień dotyczących prowadzenia powyższej ewidencji. 

Ze zwolnienia podmiotowego z prowadzenia ewidencji odpadów mogą skorzystać: 

 • osoby fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są przedsiębiorcami i wykorzystują odpady na cele prywatne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, 
 • wytwórcy odpadów komunalnych oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji jeżeli przekażą pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania;
 • prowadzący działalność nieprofesjonalną w zakresie zbierania odpadów (m.in. przyjmowanie przez apteki leków i opakowań po lekach, przyjmowanie przez sklepy zużytych artykułów konsumpcyjnych lub zbieranie odpadów w szkołach, instytucjach lub urzędach). 

Ze zwolnienia przedmiotowego mogą natomiast skorzystać podmioty w przypadku niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości. Wykaz tych odpadów wraz z określeniem wagi znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i są to m.in.:

 • odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kilogramów rocznie;
 • materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie;
  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie;
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg;
 • inne baterie i akumulatory – 5 kg;
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze – do 100 kilogramów rocznie;
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie;
 • szkło – do 5 ton rocznie;
 • tworzywa sztuczne – do 5 ton;
 • drewno – do 5 ton rocznie.
  Z powyższego wynika, że jeżeli waga wymienionych
  w rozporządzeniu odpadów nie przekroczy określonego limitu to wówczas przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie rejestracji do BDO. 

Szczegółowy wykaz odpadów można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Call Now Button