Do końca 2021 roku podatnik dokonujący sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne był zobligowany do wykazania ewentualnego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup.

Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym miała miejsce sprzedaż poleasingowego samochodu przed upływem 6 miesięcy od momentu wykupu.

W ramach ustawy „Polski Ład” rozbudowany został art. 10 ust. 2 ustawy o PIT, w którym dodano pkt 4 oraz art. 14 ust. 2, w którym z kolei ustawodawca dodał pkt 19.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT przychodami z działalności są również przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu.

Z kolei jak stanowi art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, zwolnienie z opodatkowania sprzedaży po upływie pół roku od wykupu na cele prywatne nie dotyczy składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19. Ich sprzedaż przed upływem 6 lat od końca miesiąca, w którym zostały wycofane z działalności, w tym wykupione z leasingu na cele prywatne, stanowi przychód z działalności.

Powyższe oznacza, że od 2022 roku przychód ze sprzedaży poleasingowego samochodu wykupionego do majątku osobistego jest uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynie 6 lat.

Aby podatnik nie był zobowiązany płacić podatku od dochodu ze sprzedaży w ramach działalności, musi poczekać 6 lat od wycofania samochodu z firmy.

Jak wskazuje art. 51 ustawy „Polski Ład”, powyższe przepisy mają zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku.

Co ważne, nowe regulacje odnoszą się do kwestii sprzedaży (odpłatnego zbycia) poleasingowego samochodu. Decydując się np. na obdarowanie takim pojazdem krewnych, po stronie przedsiębiorcy nie wystąpi obowiązek wykazania przychodu. 

Call Now Button