Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa okres ten zależy od charakteru ubezpieczenia i wynosi:

  1.  30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  2.  90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Otrzymanie zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego nie jest aktualnie uzależnione od opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe i przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia. Ma się to zmienić, a okres wyczekiwania na zasiłek chrobowy miałby zgodnie z proponowanymi zmianami zostać wydłużony.

ZUS proponuje wprowadzenie zmian nabywaniu prawa do świadczeń przez osoby, które zaczęły podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Co ważne okres wyczekiwania miałby objąć zasiłki macierzyński i opiekuńczy, a w przypadku zasiłku chorobowego organ rozważa wydłużenie okresu wyczekiwania.  

Według propozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego tak aby okres wyczekiwania wynosił:

  • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zakład ubezpieczeń planuje również wprowadzenie automatyzacji przy obsłudze płatników składek i wypłacie zasiłków. ZUS chce przejąć  wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Świadczenia zgodnie z propozycją ZUS miałby być wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego lub informacji o udzielonym urlopie macierzyńskim bez konieczności wypełniania wniosków.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają również prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która reguluje funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus”. Resort  proponuje, by składanie wniosków odbywało się wyłącznie w formie elektronicznej. Planowane jest także odejście od corocznych naborów i wypłacanie świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. Dodatkowo świadczenie miałoby być wypłacane przez ZUS a nie jak dotąd przez samorządy.

Call Now Button